Dữ liệu biên mục

Tái thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Duy Hoàng
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật tố tụng hình sự Luật và pháp chế
Danh mục: Sách Tham Khảo, Sách Tham Khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: 0 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)