Kết nối OAI
Kết nối OAI
Hãy nhập URL trỏ tới giao diện OAI (toàn bộ phần nằm trước dấu ?) hoặc chọn từ danh sách các nguồn tư liệu nhập sẵn dưới đây.
Sau đó bấm chuột vào thao tác cần tiến hành (cần nhập đủ các tham số cần thiết)
 
 
 
Mô tả nguồn lưu trữ
Lỗi xảy ra
Hãy nhập URL trỏ tới giao diện OAI (toàn bộ phần nằm trước dấu ?) hoặc chọn từ danh sách các nguồn tư liệu nhập sẵn dưới đây.
Sau đó bấm chuột vào thao tác cần tiến hành (cần nhập đủ các tham số cần thiết)
URL 
Danh sách các nguồn tư liệu:
Thao tác Các tham số
Identify from :
List Metadata Formats until :
List Sets metadataPrefix :
List Identifiers identifier :
List Records set :
Get Record resumptionToken :
Khuôn dạng: