Bài tập giải tích hàm Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải Lê Mậu Hải  

Bài tập giải tích hàm Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Lê Mậu Hải

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 2001

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Lê Mậu Hải Nguyễn Văn Khuê
Thông tin nhan đề:Bài tập giải tích hàm Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
Xuất bản, phát hành:In lần thứ 3.-H. ĐHQGHN 2001
Mô tả vật lý:147 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Giải tích hàm. Giải tích toán học. Toán học

Tổng số bản: 110

Tổng số bản rỗi: 93

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G224/001-50; 510G224/21281; 510G224/28953-62; 510G224/28964-5; 510G224/28967-97; 510G224/4699-700; 510G224/4808; 510G224/4844; 510G224/5068; 510G224/5136; 510G224/5492; 510G224/5495; 510G224/5699; 510G224/75262; 510G224/84658; VV-D1/9197-8; VV-M2/4235-7

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa