Cơ học và lý thuyết tương đối Nguyễn Hữu Mình Nguyễn Hữu Mình  

Cơ học và lý thuyết tương đối Nguyễn Hữu Mình

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Nguyễn Hữu Mình

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2002

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:531
Tác giả:Nguyễn Hữu Mình
Thông tin nhan đề:Cơ học và lý thuyết tương đối Nguyễn Hữu Mình
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm 2002
Mô tả vật lý:416 tr.
Từ Khóa:Cơ học. Cơ học chất điểm. Lý thuyết tương đối

Tổng số bản: 141

Tổng số bản rỗi: 137

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 530G40/001-7; 530G40/129-30; 530G40/5067; 530G40/5680; 530G40/5778; 530G40/63619-21; 530G40/63621_UNQ_2; 530G40/63622; 530G40/63622_UNQ_2; 530G40/63623-5; 530G40/63625_UNQ_2; 530G40/63626-32; 530G40/63632_UNQ_2; 530G40/63633-5; 530G40/63635_UNQ_2; 530G40/63636-7; 530G40/63637_UNQ_2; 530G40/63638-43; 530G40/63643_UNQ_2; 530G40/63644-5; 530G40/63645_UNQ_2; 530G40/63646-7; 530G40/63647_UNQ_2; 530G40/63648-51; 530G40/63651_UNQ_2; 530G40/63652; 530G40/63652_UNQ_2; 530G40/63653-4; 530G40/63654_UNQ_2; 530G40/63655-61; 530G40/63661_UNQ_2; 530G40/63662; 530G40/63662_UNQ_2; 530G40/63663; 530G40/63663_UNQ_2; 530G40/63664-5; 530G40/63665_UNQ_2; 530G40/63666-9; 530G40/63669_UNQ_2; 530G40/63670-3; 530G40/63673_UNQ_2; 530G40/63674; 530G40/63674_UNQ_2; 530G40/63675-81; 530G40/63681_UNQ_2; 530G40/63682-90; 530G40/63690_UNQ_2; 530G40/63691-3; 530G40/63693_UNQ_2; 530G40/63694-9; 530G40/63699_UNQ_2; 530G40/63700-4; 530G40/63704_UNQ_2; 530G40/63705-7; 530G40/63707_UNQ_2; 530G40/63708-12; 530G40/76440; V-LC/0481-2; V-LC/0975-6; VV-D2/1191-2; VV-M2/9740-2

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa