Bài tập toán cao cấp Tập 1:Đại số và hình học giải tích Nguyễn Đình Trí Nguyễn Đình Trí  

Bài tập toán cao cấp Tập 1:Đại số và hình học giải tích Nguyễn Đình Trí

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Đình Trí

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2004

Chỉ Số Phân Loại:512.14076
Tác giả:Nguyễn Đình Trí
Thông tin nhan đề:Bài tập toán cao cấp Tập 1:Đại số và hình học giải tích Nguyễn Đình Trí
Xuất bản, phát hành:Tái bản lần thứ 8.-H. Giáo dục 2004
Mô tả vật lý:388 tr.

Tổng số bản: 96

Tổng số bản rỗi: 90

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510/G314; 510G314/001-3; 510G314/79050-141

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa