Đổi mới nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học Hóa học hữu cơ lớp 12 ở trường THPT nhằm góp phần phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trần Văn Long Trần, Văn Long  

Đổi mới nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học Hóa học hữu cơ lớp 12 ở trường THPT nhằm góp phần phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trần Văn Long

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Trần, Văn Long

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2013

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học nói chung và đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh THPT. Sưu tầm, biên soạn, lựa chọn hệ thống đề kiểm tra bao gồm câu hỏi và bài tập Hóa học hữu cơ lớp 12 ở trường THPT; đề xuất một số biện pháp sử dụng các đề kiểm tra về Hóa học hữu cơ lớp 12 dùng cho mỗi bài và cho các chương nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính khả thi của đề tài nghiên cứu.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:547.076
Tác giả:Trần, Văn Long
Thông tin nhan đề:Đổi mới nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học Hóa học hữu cơ lớp 12 ở trường THPT nhằm góp phần phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trần Văn Long
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2013
Mô tả vật lý:190 tr.
Từ Khóa:Đánh giá. Hóa học. Hóa hữu cơ. Học sinh. Kiểm tra. Lớp 12. Phương pháp dạy học. Trung học phổ thông

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA1/7096

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa