Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk: Volume 2 From Mapping to Hazard and Risk Zonation

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Springer

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

This book is a part of ICL new book series “ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction” founded in 2019. Peer-reviewed papers submitted to the Fifth World Landslide Forum were published in six volumes of this book series. This book contains the followings: Keynotes, Landslide detection, recognition and mapping, Landslide susceptibility assessment and modelling...

Ngôn ngữ:en
Thông tin nhan đề:Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk: Volume 2 From Mapping to Hazard and Risk Zonation
Nhà Xuất Bản:Springer
Loại hình:Book
Bản quyền:© Springer Nature Switzerland AG 2021
Mô tả vật lý:493 p.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)