THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác - Ph. Ăngghen - V.I. LêNin

PGS.TS. Doãn Chính

Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác - Ph. Ăngghen - V.I. LêNin

Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R4(QHQT)(V) V000D
  Tác giả:PGS.TS. Doãn Chính Đinh Ngọc Thạch
  Thông tin nhan đề:Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác - Ph. Ăngghen - V.I. LêNin / PGS.TS. Doãn Chính
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2008
  Mô tả vật lý:698 tr
  Từ Khóa:Ăngghen , Lênin , Mác , Triết học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa