THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vững bước trên con đường đã chọn

Hội Đồng Lý Luận Trung Ương

Vững bước trên con đường đã chọn

Tác giả: Hội Đồng Lý Luận Trung Ương
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách ghi lại các bài viết của các nhà lãnh đạo nhằm cung cấp cho bạn đọc một nhận thức tương đối tổng quát về kiên định nền tảng tư tưởng của chúng ta: Chủ nghĩa Mác - lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; <br>Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - mục tiêu

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R2(VN)(V)
  Tác giả:Hội Đồng Lý Luận Trung Ương
  Thông tin nhan đề:Vững bước trên con đường đã chọn / Hội Đồng Lý Luận Trung Ương
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:461tr ; 20cm
  Từ Khóa:Chính trị , Hồ chí minh , Tư tưởng , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7504; VN-V/7504_6943
 • Tổng số bản: 2
 • Tổng số bản rỗi: 2
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa