THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Những vấn đề lý luận đặt ra từ các văn kiện đại hội IX của Đảng ( công trình kỷ niệm 40 năm ngày thành lập viện triết học)

Nguyễn Trọng Chuẩn

Những vấn đề lý luận đặt ra từ các văn kiện đại hội IX của Đảng ( công trình kỷ niệm 40 năm ngày thành lập viện triết học)

Tác giả: Nguyễn Trọng Chuẩn
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ các vấn đềL Việt Nam trong thế kỷ XX và triển vọng trong thế kỷ XXI; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R2(VN)(V)
  Tác giả:Nguyễn Trọng Chuẩn
  Thông tin nhan đề:Những vấn đề lý luận đặt ra từ các văn kiện đại hội IX của Đảng ( công trình kỷ niệm 40 năm ngày thành lập viện triết học) / Nguyễn Trọng Chuẩn
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:447tr ; 19cm
  Từ Khóa:Đối nội , Văn kiện , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7361; VN-V/7361_6948; VN-V/7362; VN-V/7362_6948
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa