THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Mười nhà tư tưởng lớn Thế giới

Vương Đức Phong%Ngô Hiểu Minh

Mười nhà tư tưởng lớn Thế giới

Tác giả: Vương Đức Phong%Ngô Hiểu Minh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách viết về 10 nhà tư tưởng lớn của Thế giới: Plato; Aristotle; Francis Bacon; Rene Descartes; Jean Jacques Rousseau; Immanuel Kant; Friderich Hêgel; Karl Marx; Nietzsche; Bertrand Russell

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R4(QHQT)(V)
  Tác giả:Vương Đức Phong%Ngô Hiểu Minh
  Thông tin nhan đề:Mười nhà tư tưởng lớn Thế giới / Vương Đức Phong%Ngô Hiểu Minh
  Xuất bản, phát hành:H. : Văn hoá thông tin , 2003
  Mô tả vật lý:333tr
  Từ Khóa:Danh nhân , Thế giới

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V/1447; QHQT-V/1447_6950; QHQT-V/1448; QHQT-V/1448_6950
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa