THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Về công tác tôn giáo

Hồ Chí Minh

Về công tác tôn giáo

Tác giả: Hồ Chí Minh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nhân dịp hội nghị lần thứ bảy ( phần hai) Ban chấo hành Trung ương Đảng khoá IX ra nghị quyết về công tác tôn giáo, Nhà xuất bản Chính Trị quốc gia sưu tầm, tuyển chọn một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất bản thành cuốn sách Về công tác t

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:A37(HCM)(V)
  Tác giả:Hồ Chí Minh
  Thông tin nhan đề:Về công tác tôn giáo / Hồ Chí Minh
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2003
  Mô tả vật lý:311tr
  Từ Khóa:Hồ chí minh , Tôn giáo

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: HCM-V/1193; HCM-V/1193_6951; HCM-V/1194; HCM-V/1194_6951
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa