THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Luật tổ chức nhà nước nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật tổ chức nhà nước nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực Nhà

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:S(VN)(V)
  Thông tin nhan đề:Luật tổ chức nhà nước nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Xuất bản, phát hành:H. : TP Hồ Chí Minh , 2003
  Mô tả vật lý:454tr ; 20cm
  Từ Khóa:Luật , Nhà nước , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7355; VN-V/7355_6954; VN-V/7356; VN-V/7356_6954
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa