THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Về phát triển văn hoá và xây dựng con người thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa

Phạm Minh Hạc%Nguyễn Khoa Điềm

Về phát triển văn hoá và xây dựng con người thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa

Tác giả: Phạm Minh Hạc%Nguyễn Khoa Điềm
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hoá, xây dựng con người<br>Mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hoá<br>Văn hoá dân tộc Việt Nam<br>Phát triển toàn diện con người và xây dựng lối sống<br>Một số vấn đề về dân

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:U(VN)(V)
  Tác giả:Phạm Minh Hạc%Nguyễn Khoa Điềm Phạm Minh Hạc%Nguyễn Khoa Điềm
  Thông tin nhan đề:Về phát triển văn hoá và xây dựng con người thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa / Phạm Minh Hạc%Nguyễn Khoa Điềm
  Xuất bản, phát hành:Chính trị quốc gia / 2003
  Mô tả vật lý:512trang ; 19cm
  Từ Khóa:Con người , Công nghiệp hoá , Dân tộc , Hiện đại hoá , Tôn giáo , Văn hoá

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7679; VN-V/7679_6963; VN-V/7680; VN-V/7680_6963
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa