THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về Việt Nam

Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về Việt Nam

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách ghi lại nhưng công trình nghiên cứu của các học giả nước ngoài viết về Việt Nam, ghi chép tìm hiểu về đất nước, con người, xã hội, văn hoá Việt Nam trải qua các thời kỳ thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thành công trong công cuộc đ

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R2(VN)(V)
  Thông tin nhan đề:Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về Việt Nam
  Xuất bản, phát hành:H. : Thế giới , 2002
  Mô tả vật lý:1572tr ; 20cm
  Từ Khóa:Đất nước , Đổi mới , Lịch sử , Văn hoá , Việt nam , Xã hội

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7584; VN-V/7584_6966; VN-V/7585; VN-V/7585_6966; VN-V/7586; VN-V/7586_6966; VN-V/7587; VN-V/7587_6966
 • Tổng số bản: 8
 • Tổng số bản rỗi: 8
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa