Hình hoạ kỹ thuật và CAD, Geometric Engineering and CAD