HỆ THỐNG TRA CỨU TÀI LIỆU, VĂN BẢN, DỮ LIỆU...

Tài liệu mượn nhiều

Thống kê

- Tổng số ấn phẩm đơn bản: 106870

- Tổng số xếp giá: 285765

- Tổng số ấn phẩm định kỳ: 905

- Tổng số Tài liệu điện tử: 7