Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệpnComputer Structure and Industrial Communication Networksn