Ngoại giao và Công tác Ngoại giao

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Bộ Ngoại Giao

Nhà Xuất Bản: NXBCTQG Sự thật

Năm Xuất Bản: 2015

Tóm tắt nội dung

Ngoại giao là một lĩnh vực rộng lớn, công tác ngoại giao vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Do đó, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phong cách ngoại giao là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, cuốn sách này giới thiệu một cách có hệ thống các nội dung của ngoại giao như: các khái niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, đàm phán ngoại giao, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao v.v..

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:181.12
Tác giả:Bộ Ngoại Giao
Thông tin nhan đề:Ngoại giao và Công tác Ngoại giao
Xuất bản, phát hành:H. : NXBCTQG Sự thật , 2015
Mô tả vật lý:458 trang

Tổng số bản: 7

Tổng số bản rỗi: 7

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: DAV2021000006-12

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa