Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam / Trung tâm khoa học công nghệ Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ấn phẩm định kỳ

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Trung tâm khoa học công nghệ Việt Nam

Năm Xuất Bản: 2021

Thông tin nhan đề:Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam / Trung tâm khoa học công nghệ Việt Nam
Xuất bản, phát hành:H. : Trung tâm khoa học công nghệ Việt Nam , 2021
Mô tả vật lý:24cm.

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 2021000003

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa