THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Làm thế nào để thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh= How to achieve the objectives prospeuous people, strong nation, just, demomratic and civilized society

Đoàn Duy Thành

Làm thế nào để thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh= How to achieve the objectives prospeuous people, strong nation, just, demomratic and civilized society

Tác giả: Đoàn Duy Thành
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm 4 phần:<br>1. ý nghĩa tổng quát.<br>2. Nội dung và yêu cầu của từng mục tiêu.<br>3. Thực trạng và quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược.<br>4. Các giải pháp kiến nghị và kết luận

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R2(VN)(V)
  Tác giả:Đoàn Duy Thành
  Thông tin nhan đề:Làm thế nào để thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh= How to achieve the objectives prospeuous people, strong nation, just, demomratic and civilized society / Đoàn Duy Thành
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:123tr ; 19cm
  Từ Khóa:Chính trị , Công bằng , Dân chủ , Đổi mới , Kinh tế , Văn minh , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7351; VN-V/7351_6958; VN-V/7352; VN-V/7352_6958
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa