• Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam

  Loại tài liệu: Tài liệu số - Tài liệu số

  Tác giả: Cho Hang Rock

  Nhà Xuất Bản: NXB Ngoại Ngữ

  Năm Xuất Bản: 2002

 • Nhà Ngoại giao kể chuyện

  Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

  Tác giả: Bộ Ngoại Giao

  Nhà Xuất Bản: NXBCTQG Sự thật

  Năm Xuất Bản: 2002

  Đăng ký cá biệt: DAV2021000013-6

 • Quản lý thư viện và trung tâm thông tin

  Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

  Tác giả: Nguyễn Tiến Hiển

  Nhà Xuất Bản: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Năm Xuất Bản: 2002

  Đăng ký cá biệt: DAV12021000052