• Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000

  Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

  Tác giả: Bộ Ngoại giao

  Nhà Xuất Bản: NXBCTQG Sự thật

  Năm Xuất Bản: 2015

  Đăng ký cá biệt: DAV2021000001-5; DAV2021000025-6

 • Ngoại giao và Công tác Ngoại giao

  Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

  Tác giả: Bộ Ngoại Giao

  Nhà Xuất Bản: NXBCTQG Sự thật

  Năm Xuất Bản: 2015

  Đăng ký cá biệt: DAV2021000006-12

 • Nhà Ngoại giao kể chuyện

  Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

  Tác giả: Bộ Ngoại Giao

  Nhà Xuất Bản: NXBCTQG Sự thật

  Năm Xuất Bản: 2002

  Đăng ký cá biệt: DAV2021000013-6