Tuyển chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi gắn liền với thực tiễn chương Cacbohiđrat và amin - amino axit protein dùng trong giảng dạy Hóa học lớp 12 Sơn Sô Ba Trây Sơn, Sô Ba Trây  

Tuyển chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi gắn liền với thực tiễn chương Cacbohiđrat và amin - amino axit protein dùng trong giảng dạy Hóa học lớp 12 Sơn Sô Ba Trây

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Sơn, Sô Ba Trây

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu các lý luận về các dạng bài tập hóa học, các kiến thức có nội dung liên quan đến đời sống, sản xuất và môi trường. Xây dựng được hệ thống các câu hỏi gắn liền với thực tiễn chương Cacbohiđrat và Amin – Amino axit – Protein dùng trong giảng dạy Hóa học lớp 12. Phân tích các dạng bài tập hóa học gắn liền với thực tiễn được sử dụng trong dạy học. Đánh giá kết quả sử dụng bài tập hóa học gắn liền với thực tiễn thông qua thực nghiệm sư phạm.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:547.076
Tác giả:Sơn, Sô Ba Trây
Thông tin nhan đề:Tuyển chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi gắn liền với thực tiễn chương Cacbohiđrat và amin - amino axit protein dùng trong giảng dạy Hóa học lớp 12 Sơn Sô Ba Trây
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
Mô tả vật lý:95 tr.
Từ Khóa:Amin. Câu hỏi. Hóa học. Hóa hữu cơ. Phương pháp dạy học

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5341

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa