Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất quang của vật liệu nano tổ hợp ZrO2 - TiO2 Đinh Thị Thảo Đinh, Thị Thảo  

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất quang của vật liệu nano tổ hợp ZrO2 - TiO2 Đinh Thị Thảo

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Đinh, Thị Thảo

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu về vật liệu nano bán dẫn TiO2 - ZrO2, một số tính chất của chúng và các phương pháp thực nghiệm chế tạo và nghiên cứu chúng. Thực hiện chế tạo Hệ vật liệu tổ hợp ZrO2 - TiO2 bằng phương pháp đồng kết tủa. Bước đầu khảo sát tính quang xúc tác bằng việc phân hủy MB trong dung dịch cho thấy việc tổ hợp ZrO2 với TiO2 đã làm tăng tính quang xúc tác của vật liệu TiO2.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:546.51
Tác giả:Đinh, Thị Thảo
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất quang của vật liệu nano tổ hợp ZrO2 - TiO2 Đinh Thị Thảo
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
Mô tả vật lý:66 tr.
Từ Khóa:Tính chất quang. Vật lí chất rắn. Vật liệu nano

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5055

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa