Điều kiện chuyển pha kim loại - điện môi trong mô hình Falicov - Kimball ba thành phần trong gần đúng thế kết hợp Nguyễn Thị Hồng Lê Nguyễn, Thị Hồng Lê  

Điều kiện chuyển pha kim loại - điện môi trong mô hình Falicov - Kimball ba thành phần trong gần đúng thế kết hợp Nguyễn Thị Hồng Lê

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Lê

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu mô hình Falicov - Kimball ba thành phần trong gần đúng thế kết hợp đưa ra điều kiện chuyển pha kim loại - điện môi. So sánh ưu, nhược điểm của phương pháp gần đúng thế kết hợp với các phương pháp gần đúng khác, trên cơ sở đó nhận định được phương hướng nghiên cứu tiếp theo.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:530.1
Tác giả:Nguyễn, Thị Hồng Lê
Thông tin nhan đề:Điều kiện chuyển pha kim loại - điện môi trong mô hình Falicov - Kimball ba thành phần trong gần đúng thế kết hợp Nguyễn Thị Hồng Lê
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
Mô tả vật lý:53 tr.
Từ Khóa:Chuyển pha. Điện môi. Hàm Green. Kim loại. Vật lí. Vật lí toán

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5054

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa