Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân (Thực hiện Chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)  

Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân (Thực hiện Chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Knxb.

Năm Xuất Bản: 2002

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:363.7071
Thông tin nhan đề:Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân (Thực hiện Chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
Xuất bản, phát hành:H. Knxb. 2002
Mô tả vật lý:155 tr.
Từ Khóa:Bảo vệ. Giáo dục. Hệ thống giáo dục quốc dân. Môi trường

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-KY/0054

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa