Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về thiên văn và nhật thực = Proceedings of the National Seminar on Astrophysics and Solar Eclipse  

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về thiên văn và nhật thực = Proceedings of the National Seminar on Astrophysics and Solar Eclipse

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Khoa học Và Kỹ thuật

Năm Xuất Bản: 1996

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:520
Thông tin nhan đề:Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về thiên văn và nhật thực = Proceedings of the National Seminar on Astrophysics and Solar Eclipse
Xuất bản, phát hành:H. Khoa học Và Kỹ thuật 1996
Mô tả vật lý:204 tr.
Từ Khóa:Hội thảo. Kỷ yếu. Nhật thực. Thiên văn

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-KY/0114; V-KY/0205

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa