Điện học Vũ Thanh Khiết Vũ Thanh Khiết  

Điện học Vũ Thanh Khiết

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Vũ Thanh Khiết

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2001

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:537.071
Tác giả:Vũ Thanh Khiết
Thông tin nhan đề:Điện học Vũ Thanh Khiết
Xuất bản, phát hành:H. Giáo dục 2001
Mô tả vật lý:461 tr.
Từ Khóa:Điện học. Vật lý học

Tổng số bản: 158

Tổng số bản rỗi: 157

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 530G59/001-50; 530G59/11065; 530G59/12054; 530G59/4780; 530G59/5254; 530G59/5775; 530G59/64205-62; 530G59/71739; 530G59/72823-34; 530G59/73613-25; 530G59/74533; 530G59/75229; 530G59/75433; 530G59/77261-5; 530G59/78238-9; 530G59/78437; 530G59/84904; 530G59/85138; VL-D/2264-5; VL-M/3604-6; V-TK/3162

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa