Đông Thanh tạp chí, 1932 Tháng 7  

Đông Thanh tạp chí, 1932 Tháng 7

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ấn phẩm định kỳ

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Knxb

Năm Xuất Bản: 0

Mã ngôn ngữ:Vie
Thông tin nhan đề:Đông Thanh tạp chí, 1932 Tháng 7
Xuất bản, phát hành:H. Knxb
Từ Khóa:Chính trị. Xã hội

Tổng số bản:

Tổng số bản rỗi:

Tổng số bản đang đặt chỗ:

ĐKCB:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa