Đàm phán Ngoại giao: Những vấn đề cơ bản

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Bộ Giáo Dục

Nhà Xuất Bản: NXBCTQG Sự thật

Năm Xuất Bản: 1997

Tóm tắt nội dung

Đàm phán ngoại giao là một công việc phức tạp. Để đàm phán thành công, người đại diện cho quốc gia tham gia đàm phán phải nắm được bản chất của quá trình đàm phán cũng như những chiến lược, chiến thuật và sử dụng thành thục những kỹ năng đàm phán ngoại giao. Mặc dù sách về đàm phán thông thường đã có không ít, nhưng cho đến nay, ở nước ta chưa có một cuốn sách nào chuyên về đàm phán ngoại giao. Do vậy, cuốn sách này là một trong những nỗ lực khởi đầu về chủ đề này.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:181.14
Tác giả:Bộ Giáo Dục
Thông tin nhan đề:Đàm phán Ngoại giao: Những vấn đề cơ bản
Xuất bản, phát hành:H. : NXBCTQG Sự thật , 1997
Mô tả vật lý:455 trang

Tổng số bản: 8

Tổng số bản rỗi: 8

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: DAV2021000017-24

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa