Giáo trình Giáo dục học Tập 1: Dùng cho sinh viên Đại học Sư phạm Trần Thị Tuyết Oanh, Phạm Khắc Chương, Nguyễn Ngọc Bảo,...; Cb.: Trần Thị Tuyết Oanh Phạm Khắc Chương  

Giáo trình Giáo dục học Tập 1: Dùng cho sinh viên Đại học Sư phạm Trần Thị Tuyết Oanh, Phạm Khắc Chương, Nguyễn Ngọc Bảo,...; Cb.: Trần Thị Tuyết Oanh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Phạm Khắc Chương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2005

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Phạm Khắc Chương Phạm Viết Vượng Trần Thị Tuyết Oanh
Thông tin nhan đề:Giáo trình Giáo dục học Tập 1: Dùng cho sinh viên Đại học Sư phạm Trần Thị Tuyết Oanh, Phạm Khắc Chương, Nguyễn Ngọc Bảo,...; Cb.: Trần Thị Tuyết Oanh
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm 2005
Mô tả vật lý:296 tr.
Từ Khóa:Giáo dục học. Giáo trình

Tổng số bản: 367

Tổng số bản rỗi: 346

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 370G110/001-108; 370G110/1084; 370G110/109-358; VV-D2/5549-51; VV-M3/0911-5

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa