Bài tập vật lý lý thuyết / Cb. Đỗ Đình Thanh  

Bài tập vật lý lý thuyết / Cb.

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đỗ Đình Thanh

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1990

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đỗ Đình Thanh Đỗ Đình Thanh Tạ Duy Lợi Nguyễn Hữu Mình
Thông tin nhan đề:Bài tập vật lý lý thuyết / Cb.
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 1990
Mô tả vật lý:291 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Cơ học lý thuyết. Điện động lực học. Lý thuyết tương đối. Vật lý

Tổng số bản: 149

Tổng số bản rỗi: 144

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 530G92/4492; 530G92/4504; 530G92/4511; 530G92/4599; 530G92/4620; 530G92/4629; 530G92/4830; 530G92/4851; 530G92/4905; 530G92/4994; 530G92/5001; 530G92/5629; 530G92/5700; 530G92/5781; 530G92/5848; 530G92/5877; 530G92/5879; 530G92/64862; 530G92/65034-86; 530G92/65088-127; 530G92/65129-33; 530G92/72870-9; 530G92/74328-35; 530G92/77686-7; 530G92/78234; 530G92/78237; 530G92/80161-2; 530G92/8040; 530G92/81782; 530G92/84773; VV-D1/3085-6; VV-M/0602-5

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa