Bài tập vật lý lý thuyết T.1 Cơ học lý thuyết, điện động lực học và vật lý tương đối Cb. Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh... Đỗ Đình Thanh  

Bài tập vật lý lý thuyết T.1 Cơ học lý thuyết, điện động lực học và vật lý tương đối Cb. Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh...

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Đỗ Đình Thanh

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1990

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đỗ Đình Thanh Đỗ Đình Thanh Tạ Duy Lợi Nguyễn Hữu Mình
Thông tin nhan đề:Bài tập vật lý lý thuyết T.1 Cơ học lý thuyết, điện động lực học và vật lý tương đối Cb. Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh...
Xuất bản, phát hành:H. Giáo dục 1990
Mô tả vật lý:291 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Cơ học lý thuyết. Điện động lực học. Lý thuyết tương đối. Vật lý

Tổng số bản: 149

Tổng số bản rỗi: 146

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 530G92/4492; 530G92/4504; 530G92/4511; 530G92/4599; 530G92/4620; 530G92/4629; 530G92/4830; 530G92/4851; 530G92/4905; 530G92/4994; 530G92/5001; 530G92/5629; 530G92/5700; 530G92/5781; 530G92/5848; 530G92/5877; 530G92/5879; 530G92/64862; 530G92/65034-86; 530G92/65088-127; 530G92/65129-33; 530G92/72870-9; 530G92/74328-35; 530G92/77686-7; 530G92/78234; 530G92/78237; 530G92/80161-2; 530G92/8040; 530G92/81782; 530G92/84773; VV-D1/3085-6; VV-M/0602-5

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa