Cơ học và lý thuyết tương đối Nguyễn Hữu Mình Nguyễn Hữu Mình  

Cơ học và lý thuyết tương đối Nguyễn Hữu Mình

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Nguyễn Hữu Mình

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2005

Tác giả:Nguyễn Hữu Mình
Thông tin nhan đề:Cơ học và lý thuyết tương đối Nguyễn Hữu Mình
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm 2005
Mô tả vật lý:420 tr

Tổng số bản: 132

Tổng số bản rỗi: 116

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 530G165/001-128; 530G40/5845; 530G40/6041; 530G40/6062-3

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa