Giáo trình Logic học đại cương Nguyễn Như Hải Nguyễn Như Hải  

Giáo trình Logic học đại cương Nguyễn Như Hải

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Nguyễn Như Hải

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2007

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:160.0711
Tác giả:Nguyễn Như Hải
Thông tin nhan đề:Giáo trình Logic học đại cương Nguyễn Như Hải
Xuất bản, phát hành:H. Giáo dục 2007
Mô tả vật lý:228 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Logích học

Tổng số bản: 201

Tổng số bản rỗi: 197

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 160G6/001-193; VL-D/4732-3; VL-M/5794-7; V-TK/6065-6

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa