Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc / Nguyễn Thị Liễu Nguyễn Thị Liễu  

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc / Nguyễn Thị Liễu

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn Thị Liễu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2008

Tóm tắt nội dung

Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp áp dụng vào lãnh thổ. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc. Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của vùng. Đưa ra định hướng và các giải pháp phù hợp cho tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:338.1
Tác giả:Nguyễn Thị Liễu
Thông tin nhan đề:Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc / Nguyễn Thị Liễu
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2008
Mô tả vật lý:140 tr.
Từ Khóa:Địa lý. Địa lý kinh tế. Lãnh thổ nông nghiệp. Trung du miền núi

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA1/0771

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa