Vật lý chất rắn Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình Nguyễn Thế Khôi  

Vật lý chất rắn Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Nguyễn Thế Khôi

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1992

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Thế Khôi Nguyễn Hữu Mình
Thông tin nhan đề:Vật lý chất rắn Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình
Xuất bản, phát hành:H. Giáo dục 1992
Mô tả vật lý:336 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Vật lý. Vật lý chất rắn

Tổng số bản: 61

Tổng số bản rỗi: 60

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 530G97/5088; 530G97/5635; 530G97/6356; 530G97/6363; 530G97/6380; 530G97/6385; 530G97/6391; 530G97/65277-80; 530G97/65282-8; 530G97/72796-808; 530G97/74349-60; 530G97/77112; 530G97/77688; 530G97/79965-6; 530G97/80164; 530G97/80166; 530G97/80168; 530G97/81768; 530G97/84368; 530G97/84414; 530G97/84776; 530G97/84941; 530G97/85343; VV-D1/4074-5; VV-M2/0455-7

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa