Bài tập hình học vi phân Đoàn Quỳnh, Trần Đình Viện, Trương Đức Hinh, Nguyễn Hữu Quang; Cb.: Đoàn Quỳnh Đoàn Quỳnh  

Bài tập hình học vi phân Đoàn Quỳnh, Trần Đình Viện, Trương Đức Hinh, Nguyễn Hữu Quang; Cb.: Đoàn Quỳnh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Đoàn Quỳnh

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1993

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đoàn Quỳnh Đoàn Quỳnh Nguyễn Hữu Quang Trương Đức Hinh Trần Đình Viện
Thông tin nhan đề:Bài tập hình học vi phân Đoàn Quỳnh, Trần Đình Viện, Trương Đức Hinh, Nguyễn Hữu Quang; Cb.: Đoàn Quỳnh
Xuất bản, phát hành:H. Giáo dục 1993
Mô tả vật lý:272 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Giáo trình. Hình học vi phân. Toán học

Tổng số bản: 76

Tổng số bản rỗi: 70

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G97/5684; 510G97/5930; 510G98/23237-9; 510G98/23241-2; 510G98/5025; 510G98/50464-75; 510G98/50477-80; 510G98/50482-5; 510G98/50557-60; 510G98/50562; 510G98/5423; 510G98/5477; 510G98/6015-7; 510G98/6131; 510G98/6143-4; 510G98/6158-9; 510G98/6165; 510G98/6176; 510G98/6189; 510G98/70602; 510G98/73549-52; 510G98/76080; 510G98/76093; 510G98/79620; 510G98/79670; 510G98/84489; 510G98/84568; 510G98/84759; 510G98/84771; 510G98/84951; 510G98/84955; 510G98/85237; 510G98/85244; 510G98/85288-9; 510G98/85292; 510G98/85300-2; 510G98/85309; 510G98/85316; VV-D1/4014-5; VV-M/0476-8

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa