Sử dụng bài tập peptit trong dạy học hóa học ở trường THPT Cao Cự Giác Cao, Cự Giác  

Sử dụng bài tập peptit trong dạy học hóa học ở trường THPT Cao Cự Giác

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Bài trích

Tác giả: Cao, Cự Giác

Nhà Xuất Bản:

Năm Xuất Bản: 2017

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:547.076
Tác giả:Cao, Cự Giác
Thông tin nhan đề:Sử dụng bài tập peptit trong dạy học hóa học ở trường THPT Cao Cự Giác
Xuất bản, phát hành:2017
Từ Khóa:Bài tập Peptit. Hóa học. Phương pháp dạy học

Tổng số bản:

Tổng số bản rỗi:

Tổng số bản đang đặt chỗ:

ĐKCB:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa