Xây dựng hệ thống bài tập về danh pháp các hợp chất hữu cơ và vận dụng trong giảng dạy hóa học hữu cơ ở trường Trung học phổ thông của Trà Vinh Nguyễn Thành Trung Nguyễn, Thành Trung  

Xây dựng hệ thống bài tập về danh pháp các hợp chất hữu cơ và vận dụng trong giảng dạy hóa học hữu cơ ở trường Trung học phổ thông của Trà Vinh Nguyễn Thành Trung

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Thành Trung

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Tổng quan cơ sở lí luận về xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phần danh pháp hoá hữu cơ. Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập danh pháp hữu cơ dùng trong giảng dạy hóa học ở các trường THPT thuộc tỉnh Trà Vinh. Thực nghiệm sư phạm khẳng định lại các giả thuyết khoa học nhằm kiểm nghiệm được tính chính xác, kết quả mong muốn của biện pháp và những ý tưởng trong quá trình nghiên cứu.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:547.076
Tác giả:Nguyễn, Thành Trung
Thông tin nhan đề:Xây dựng hệ thống bài tập về danh pháp các hợp chất hữu cơ và vận dụng trong giảng dạy hóa học hữu cơ ở trường Trung học phổ thông của Trà Vinh Nguyễn Thành Trung
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
Mô tả vật lý:155 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Danh pháp. Hóa học. Hóa hữu cơ. Hợp chất. Trà Vinh. Trung học phổ thông

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5342

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa