Chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Manmohan Singh (2004 - 2014)

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Đặng Đình Tiến

Nhà Xuất Bản: Học viện Ngoại Giao

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận án đã phân tích những triết lý truyền thống của Ấn Độ, Chủ nghĩa hiện thực bất bạo động của Mahatma Gandhi, quan điểm của Manmohan Singh về chính sách đối ngoại. Làm rõ tác động của tình hình thế giới, khu vực, tình hình trong nước và những ảnh hưởng chính sách đối ngoại của Ấn Độ trước năm 2004 đến quá trình hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Manmohan Singh.

Tác Giả:Đặng Đình Tiến
Thông tin nhan đề:Chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Manmohan Singh (2004 - 2014)
Nhà Xuất Bản:Học viện Ngoại Giao
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)