Việt Nam trong vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an liên hợp quốc giai đoạn 2008-2009

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Nguyễn Việt Lâm

Nhà Xuất Bản: Học viện Ngoại Giao

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu về nhiệm kỳ UVKTT HĐBA LHQ của Việt Nam (20082009) gồm nghiên cứu về hai giai đoạn - giai đoạn chuẩn bị đảm nhiệm và giai đoạn đảm nhiệm trên thực tế. Quá trình chuẩn bị đảm nhiệm được chính thức tiến hành từ năm 2006, bao gồm quá trình đi đến quyết định ứng cử và quá trình chuẩn bị về nội dung và chuẩn bị về bộ máy, cơ chế và con người. Về nội dung, Việt Nam đã tiến hành sắp xếp, phân loại các chủ đề sẽ được thảo luận và xây dựng lập trường cho từng vấn đề cụ thể; đã dự báo và xác định đúng 6 chủ đề nóng có thể sẽ được thảo luận tại HĐB

Tác Giả:Nguyễn Việt Lâm
Thông tin nhan đề:Việt Nam trong vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an liên hợp quốc giai đoạn 2008-2009
Nhà Xuất Bản:Học viện Ngoại Giao
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)