Using communicative activities to improve speaking skills for the first year students at a vocational college in Hanoi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Le Thi Thuy

Nhà Xuất Bản: Hanoi national university of education

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:en
Tác Giả:Le Thi Thuy
Người đóng góp:Nguyen Thi Mai Huong
Thông tin nhan đề:Using communicative activities to improve speaking skills for the first year students at a vocational college in Hanoi
Nhà Xuất Bản:Hanoi national university of education
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:62 p. + App.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)