Fabrication and investigation on microsphere laser based on Er-doped silica glass : M.A. Thesis. Nano Materials and Devices

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoang, Quang Hung

Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tác Giả:Hoang, Quang Hung
Người đóng góp:Pham, Van Hoi, Supervisor
Thông tin nhan đề:Fabrication and investigation on microsphere laser based on Er-doped silica glass : M.A. Thesis. Nano Materials and Devices
Nhà Xuất Bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình:Thesis
Năm Xuất Bản:2005

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)