Nghiên cứu ứng dụng cách tử quang sợi Bragg với chu kỳ nanô trong kỹ thuật sensor nhiệt độ và vi dịch chuyển : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần, Thành Công

Nhà Xuất Bản: ĐHCN

Năm Xuất Bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tác Giả:Trần, Thành Công
Người đóng góp:Trần, Thị Tâm, người hướng dẫn
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu ứng dụng cách tử quang sợi Bragg với chu kỳ nanô trong kỹ thuật sensor nhiệt độ và vi dịch chuyển : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano
Nhà Xuất Bản:ĐHCN
Loại hình:Thesis
Năm Xuất Bản:2007

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)