The Pearson Guide to the GPAT and Other Competitive Examinations in Pharmacy (Third Edition)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả: Shah, Umang; Akabari, Ashok; Baser, Amit Kumar; Patel, Ashish

Nhà Xuất Bản: Pearson

Năm Xuất Bản: 2017

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:en
Tác Giả:Shah, Umang; Akabari, Ashok; Baser, Amit Kumar; Patel, Ashish
Thông tin nhan đề:The Pearson Guide to the GPAT and Other Competitive Examinations in Pharmacy (Third Edition)
Nhà Xuất Bản:Pearson
Loại hình:Book
Bản quyền:© 2017 Pearson India Education Services Pvt. Ltd
Mô tả vật lý:851 p.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)