The feeling of history : Islam, romanticism, and Andalusia

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: The University of Chicago Press

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Today it seems the line between Europe and the Middle East, between Europeans and Muslim immigrants in their midst are hardening. Daily editorials compare the arrival of Muslim immigrants with the Muslim conquest of 711

Ngôn ngữ:en
Thông tin nhan đề:The feeling of history : Islam, romanticism, and Andalusia
Nhà Xuất Bản:The University of Chicago Press
Loại hình:Book
Bản quyền:© 2021 by The University of Chicago
Mô tả vật lý:215 p.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)