Earth science: an introduction

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả: Hendrix, Marc S; Thompson, Graham R; Turk, Jonathan

Nhà Xuất Bản: Cengage

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:en
Tác Giả:Hendrix, Marc S; Thompson, Graham R; Turk, Jonathan
Thông tin nhan đề:Earth science: an introduction
Nhà Xuất Bản:Cengage
Loại hình:Book
Bản quyền:© 2021, 2015, Cengage Learning, Inc.
Mô tả vật lý:642 p.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)