Isotope Geochronology of the Exposed Rocks in the Cyrenaica Basin, NE Libya

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả: Shaltami, Osama Rahil; Fares, Fares F; Errishi, Hwedi; EL Oshebi, Farag M.

Nhà Xuất Bản: Springer

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:en
Tác Giả:Shaltami, Osama Rahil; Fares, Fares F; Errishi, Hwedi; EL Oshebi, Farag M.
Thông tin nhan đề:Isotope Geochronology of the Exposed Rocks in the Cyrenaica Basin, NE Libya
Nhà Xuất Bản:Springer
Loại hình:Book
Bản quyền:© The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG 2021
Mô tả vật lý:139 p.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)