Earthquake Geology and Tectonophysics around Eastern Tibet and Taiwan

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Springer

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)
Ngôn ngữ:en
Thông tin nhan đề:Earthquake Geology and Tectonophysics around Eastern Tibet and Taiwan
Nhà Xuất Bản:Springer
Loại hình:Book
Bản quyền:© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2021
Mô tả vật lý:145 p.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)